การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564