นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ

                       นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ  ตำแหน่งเลขที่ อ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
                      1.1 วางแผน มอบหมาย และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ
ทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ นโยบายของหน่วยงาน และรัฐบาล
                      1.2  ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และทันตามกำหนดเวลา
                      1.3  ศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบงานและวางแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และตอบสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรัฐบาล
                       1.4  ตรวจสอบ และกลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มทุกคน เพื่อเสนอแนะและให้ความเห็นก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ
                       1.5  เร่งรัด กำกับ  และติดตามงานของกลุ่มอำนวยการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันตามกำหนดเวลา
                       1.6  พิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือบำเหน็จความชอบ
                       1.7  สรุปผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือวินิจฉัยสั่งการ
                       1.8  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มงานอื่น ๆ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
                       1.9  งานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                       1.10 งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            1.10.1  งานจัดระบบบริหารงาน
                                      (1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
                                       (2) ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทำงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายในที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                                      (3) นำเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลดำเนินการ ด้านบุคลากร
                                       (4) ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ
                                       (5) ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กำหนด 
                                       (6) วิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
                                       (7) ศึกษา/สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
                            1.10.2  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
                                       (1) วิเคราะห์ภารกิจ กำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
                                       (2) มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
                                       (3) พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/คำชมเชย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
                                       (4) สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                                       (5) ดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
                                       (6) วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ
                                       (7) กำหนดมาตรฐาน แนวทางการให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ 
                                       (8) สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย / รายงานผลการดําเนินงาน
                                       (9) ศึกษา / สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง / พัฒนาคุณภาพการให้บริการ    
                       1.11 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมินบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการประเมิน รวมถึงแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รวมถึงดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (2) กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบแต่ละ OIT       
                            (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจและ ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) รวมถึงดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (4) จัดส่งคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)   
                            (5) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
                      1.12 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
                            (1) ศึกษา และวิเคราะห์สภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
                            (2) เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรับปรุง หรือจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สำนักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและราชการ
                            (3) ดำเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและมาตรการที่กำหนด และสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงาน
                            (4) สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
                            (5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                       1.13 งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
                       1.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       1.15 ในกรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  มอบหมายให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนตามลำดับ ดังนี้ 
                            (1) นางอัจฉรา  สายคุณากร                    ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
                            (2) นางสาวสุกัญญา  กวยทอง                ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                            (3) นางสาววรรณวิไล  ทรัพย์เกษมชัย     ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Loading