นางสายสุด เปลือยหนองแข้

               นางสายสุด  เปลือยหนองแข้  ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ  ดังนี้
                       1. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
                            (1) การเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า และดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 3 (อาคารหลังเดิม) ดังนี้
                                 – ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ห้องน้ำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตลอดจนทำความสะอาดทั้งข้างในและข้างนอกห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                                 – กลุ่มบริหารงานบุคคล
                                 – ห้องผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
                                 – ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน
                                 – บริเวณทางขึ้น-ลง บันไดทั้ง 2 ข้าง ของอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (อาคารหลังเดิม)
                                 – บริเวณรอบนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึคกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (อาคารหลังเดิม) หรือลานเกียรติยศ
                                 – ห้องประชาสัมพันธ์ (กลุ่มอำนวยการ)
                                 – ห้องน้ำชาย – หญิง (อาคารรวม)
                                 – ห้องน้ำชาย – หญิง ข้างล่างบันไดทางขึ้น-ลง อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (อาคารหลังใหม่)
                            (2) การจัดสถานที่ห้องประชุมสำหรับการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาภายในสำนักงานการทำความสะอาดแก้วน้ำ ชุดกาแฟ จาน-ชาม ช้อน-ส้อม ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประชุมภายในสำนักงาน (กรณีที่สำนักงานไม่ได้จ้างบุคคลภายนอกจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม)
                             (3) การดูแล การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
                             (4) การบริการน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
                      2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
                      3. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ วันชัย  นุ้ยวรรณ , นายสุบรร  ประมายะ ปฏิบัติหน้าที่แทน