นางสาววรรณวิไล ทรัพย์เกษมชัย

นางสาววรรณวิไล ทรัพย์เกษมชัย  ตำแหน่งเลขที่ อ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และหัวหน้างานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้
                       1  การประชุมสภากาแฟภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้
                            (1) วางแผน ประสานงาน จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งผู้เข้าประชุมทราบ
                            (2) ประสานการจัดสถานที่ประชุม สื่ออุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับ  ผู้เข้าร่วมประชุม
                            (3) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
                            (4) สรุปมติที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญ  เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ    
                       2  งานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                            (1) ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
                            (2) วางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบและเข้าใจในเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
                             (3) ประสานการดำเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
                             (4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสวัสดิการในแต่ละโครงการ
                             (5) ดำเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
                             (6) ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการ          
                       3  การประสานงาน และการแจ้งเวียนเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                       4 งานรักษาความปลอดภัย
                            (1) กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                            (2) กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ
                            (3) การแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติการอยู่เวรยาม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
                            (4) สรุปการอยู่เวรยามและการตรวจเวรยามตามคำสั่งการอยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักงานในแต่ละเดือนเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบอย่างน้อยสัปดาห์ละ หนึ่งครั้ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       5 การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ วิธีการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน การสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าใจชัดเจน
                            (2) แจ้งโรงเรียนทราบดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการตามขั้นตอน รูปแบบคณะกรรมการที่กำหนด
                            (3) โรงเรียนเสนอรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานและกรรมการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาประกาศแต่งตั้ง
                            (4) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พิจาณาลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                            (5) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                            (6) แจ้งประกาศแต่งตั้งให้โรงเรียนทราบ
                       6 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
                            (1) ศึกษา และวิเคราะห์สภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
                            (2) เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรับปรุง หรือจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สำนักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและราชการ
                            (3) ดำเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและมาตรการที่กำหนด และสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงาน
                            (4) สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
                            (5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                       7  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       8  กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุกัญญา กวยทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน