นางสาวศิริพรรณ จงดี

นางสาวศิริพรรณ  จงดี  ตำแหน่งเลขที่ อ 6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานมีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้
                      1  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการหน้าห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่รับผิดชอบงานกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                      2  แจ้งเวียนหนังสือ ข้อราชการ หนังสือสั่งการ และอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มอำนวยการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
                      3  งานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์   (Smart Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (1) การรับหนังสือด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จากโรงเรียนในสังกัดเพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
                            (2) การส่งหนังสือด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของกลุ่มอำนวยการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด
                       4  ควบคุม และกำกับดูแล การรับ-ส่งหนังสือของทุกกลุ่มงานทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ไปรษณียภัณฑ์ และจากโรงเรียนในสังกัด
                       5  ศึกษา วิเคราะห์การรับส่งหนังสือราชการเพื่อวางแผนหรือจัดระบบการรับส่งหนังสือ ราชการให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด
                       6  การควบคุมเลขที่หนังสือส่งออก เลขที่หนังสือรับ และคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
                       7  ควบคุม กำกับ ดูแล การให้ข้อมูลข่าวสารและการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และเว็บไซต์ของกลุ่มอำนวยการ
                       8  วางแผนและจัดระบบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
                       9  การประชุมเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มอำนวยการ ดังนี้
                            (1) วางแผน ประสานงาน จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งผู้เข้าประชุมทราบ
                            (2) ประสานการจัดสถานที่ประชุม สื่ออุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับ  ผู้เข้าร่วมประชุม
                            (3) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
                            (4) สรุปมติที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญ  เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ    
                       10 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน / ผู้รับใบอนุญาต
                            (1) วางแผน ประสานงาน จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งผู้เข้าประชุมทราบ
                            (2) ประสานการจัดสถานที่ประชุม สื่ออุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
                            (3) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
                            (4) สรุปมติที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
                         11 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (1) จัดทำปฏิทินการประชุมเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
                            (2) วางแผน ประสานงาน จัดทำระเบียบวาระการประชุม และแจ้งผู้เข้าประชุมทราบ
                            (3) ประสานการจัดสถานที่ประชุม สื่ออุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
                            (4) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
                            (5) สรุปมติที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
                         12 การประชุมข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (1) วางแผน ประสานงาน จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งผู้เข้าประชุมทราบ
                            (2) ประสานการจัดสถานที่ประชุม สื่ออุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
                            (3) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
                            (4) สรุปมติที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญ  เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
                         13 ประสานงานการจำหน่ายหรือการขอความอนุเคราะห์อื่น ๆ จากหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
                         14 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) , ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ , ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเพชรบูรณ์ (E-Document) และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Smart OBEC) ดังนี้
                            (1) ตรวจสอบหนังสือรับเข้า
                            (2) เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ
                            (3) ควบคุมและติดตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
                            (4) สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
                         15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                          16 กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสุภัสสรา  ทองหาญ  ปฏิบัติหน้าที่แทน