นางสาวสุกัญญา กวยทอง

นางสาวสุกัญญา  กวยทอง ตำแหน่งเลขที่ อ 4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหัวหน้างานช่วยอำนวยการ มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้
                       1  การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรณีได้รับคำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                       2  ตรวจสอบ กลั่นกรองการรับหนังสือราชการเพื่อมอบหมายให้กลุ่มต่าง ๆ ปฏิบัติ กรณีมีปัญหาในการวินิจฉัย ให้เสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ              
                       3  ติดตามสำเนาหนังสือส่งออกของกลุ่มอำนวยการ เพื่อเก็บรวบรวมไว้ที่สารบรรณกลางของกลุ่มอำนวยการ
                       4  งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย
                            (2) กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด     
                            (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจและความสำคัญของคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุคนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (4) รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกำหนด
                            (5) ตรวจสอบผลการรับรอง / จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
                       5  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การประเมิน ระเบียบวิธีการประเมินบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการประเมิน รวมถึงแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รวมถึงดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (2) กำหนดให้มีผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบแต่ละ OIT       
                            (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจและ ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) รวมถึงดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (4) จัดส่งคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)   
                            (5) จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
                       6  การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ  โดยประสานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายละเอียดการมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน
                       7  การควบคุม และกำกับดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ/บัตร พร้อมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการลงเวลามาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
                       8  พิมพ์รายงานสรุปการมาปฏิบัติราชการ การไปราชการ และการลาของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างทุกคน เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นประจำทุกวัน  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       9 การควบคุม และตรวจสอบวันลาของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา อนุญาต ตลอดจนสรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้างทุกคนเพื่อเป็นข้อมูล ดังนี้
                             (1) ประกอบการพิจารณาบำเหน็จความชอบของผู้บังคับบัญชา
                             (2) ประกอบหนังสือส่งตัว กรณี ข้าราชการ โอน/ย้าย
                             (3) สรุปวันลาประจำปีงบประมาณ
                       10 จัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มอำนวยการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มอำนวยการ
                       11 การดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานของสำนักงาน
                            (1) กำหนดแนวปฏิบัติ และมาตรการการลดใช้พลังงาน
                            (2) การสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติและมาตรการที่กำหนด เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
                            (3) การรายงานข้อมูลด้านการใช้พลังงานทางเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน
                            (4) การรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
                       12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       13 กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางอัจฉรา สายคุณากร  ปฏิบัติหน้าที่แทน