นางสุภัสสรา ทองหาญ

นางสุภัสสรา  ทองหาญ  ตำแหน่งเลขที่ อ 7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้
                       1  การคัดแยกประเภทจดหมายและจัดทำใบนำส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์
                       2  ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการหน้าห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ที่รับผิดชอบงานกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                       3  การประสานงาน และการแจ้งเวียนเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี และการประกันชีวิตหมู่ของข้าราชการและบุคลาการทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                       4  แจ้งเวียนหนังสือ ข้อราชการ หนังสือสั่งการและอื่น ๆ ให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มอำนวยการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
                       5  ติดตามสำเนาหนังสือส่งออกของกลุ่มอำนวยการ เพื่อเก็บรวบรวมไว้ที่สารบรรณกลางของกลุ่มอำนวยการ
                       6  ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (1) การรับหนังสือด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) จากโรงเรียนในสังกัดเพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
                            (2) การส่งหนังสือด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) ของกลุ่มอำนวยการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด
                       7  ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้
                            7.1   การรับหนังสือราชการ
                                      (1) ตรวจสอบหนังสือ
                                      (2) จำแนกหนังสือ
                                      (3) ลงทะเบียนรับ
                                      (4) จัดทำทะเบียนคุมการรับ – ส่งหนังสือราชการ
                                      (5) แจกจ่ายหนังสือรับให้กลุ่มต่าง ๆ เพื่อลงทะเบียนรับในระบบอิเล็กทรอนิกส์
                            7.2   การส่งหนังสือราชการ
                                       (1) ลงทะเบียนหนังสือส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                                       (2) ติดตามสำเนาหนังสือส่งออกของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมไว้ที่สารบรรณกลางของสำนักงาน
                            7.3   การจัดทำหนังสือราชการ
                                      (1) ร่าง/จัดพิมพ์หนังสือราชการ และตรวจสอบความถูกต้อง
                                      (2) เสนอหนังสือให้ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือราชการที่จัดทำ ออกเลขที่หนังสือส่ง
                            7.4   การเก็บหนังสือราชการ
                                       (1) ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ
                                       (2) ออกแบบระบบการเก็บหนังสือราชการแต่ละประเภท
                                       (3) จัดหาและพัฒนา hardware software และ people เพื่อรองรับการจัดเก็บหนังสือราชการ
                                       (4) จัดแยกประเภท หมวดหมู่หนังสือที่จัดเก็บและบันทึกรายการหนังสือราชการที่จัดเก็บ
                                       (5) จัดเก็บหนังสือแต่ละประเภท
                            7.5   การยืมหนังสือราชการ
                                       (1) ตรวจรายละเอียด หลักฐานการยืมหนังสือราชการ
                                       (2) กลั่นกรองการยืมหนังสือราชการก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
                                       (3) บันทึกหลักฐานการยืมหนังสือราชการและส่งมอบหนังสือให้ผู้ยืม
                            7.6   การทำลายหนังสือราชการ
                                       (1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการประจำปี และเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามแต่งตั้ง
                                       (2) จัดทำบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทำลาย พร้อมตรวจสอบหนังสือราชการที่จะขอทำลาย
                                       (3) ประชุมคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขออนุญาตทำลาย
                                       (4) รายงานผลการทำลายหนังสือราชการให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                       8 การจัดประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ
                            (1) จัดทำปฏิทินการประชุมเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
                            (2) วางแผน ประสานงาน จัดทำระเบียบวาระการประชุม และแจ้งผู้เข้าประชุมทราบ
                            (3) ประสานการจัดสถานที่ประชุม สื่ออุปกรณ์ เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
                            (4) จดบันทึกการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานผลการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
                            (5) สรุปมติที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
                       9  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                      10 กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวศิริพรรณ จงดี ปฏิบัติหน้าที่แทน