นางอัจฉรา สายคุณากร

นางอัจฉรา  สายคุณากร  ตำแหน่งเลขที่ อ 3  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานยานพาหนะ และงานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้
                       1  งานการควบคุมภายใน
                             (1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา การดำเนินงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน
                             (2) วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงในการดำเนินงาน
                            (3) ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ได้จัดวางระบบไว้ให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจของงาน
                            (4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน
                       2  งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ กรอบการติดตาม หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล รวมถึงภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (2) สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทำงานรับผิดชอบบริหารจัดการ ดําเนินงานตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของแต่ละกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (3) สื่อสาร เพื่อให้คณะทำงานผู้รับผิดชอบบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นำผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นข้อมูลฐาน (Based Line Data) สำหรับการปรับปรุง / พัฒนาการบริหารจัดการมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแผนการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                       3 สรุปผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกสิ้นไตรมาสเสนอหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เพื่อนำไปสรุปเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
                       4  งานยานพาหนะ
                            (1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้ยานพาหนะส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (2) จำแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุมการบำรุงรักษา การให้บริการทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือประจำรถและขออนุญาตชำระภาษีรถยนต์
                            (3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ำมันส่วนกลางหรือกรณีที่ต้องใช้นำมันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
                            (4) กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ในเรื่องของการขอใช้ การดูแล บำรุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
                            (5) กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลาง ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
                            (6) กรณีขออนุญาตนำพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงาน ต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                       5  การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอำเภอ และศูนย์พัฒนาวิชาการ
                            (1) การกำหนดระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานอำเภอ และศูนย์พัฒนาวิชาการ
                            (2) การเสนอแต่งตั้งประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ
                       6  งานสรรหาและเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ระเบียบและวิธีการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
                            (2) ดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
                            (3) การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
                            (4) ประกาศผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
                            (5) รายงานผลการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และแจ้งโรงเรียนในสังกัด
                       7  การประสานงาน ส่งเสริม  และการสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งต่าง ๆ
                       8 งานการคัดเลือกต่าง ๆ
                       9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                      10 กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุกัญญา  กวยทองปฏิบัติหน้าที่แทน