นายวันชัย นุ้ยวรรณ

                นายวันชัย  นุ้ยวรรณ  ตำแหน่งเลขที่ 20057 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ  ดังนี้
                       1. ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
                              (1) ปฏิบัติงานในด้านการสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับงานประปาทุกชนิด
                             (2) ปฏิบัติงานในด้านการซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับไม้ที่ชำรุดให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                              (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานประปาทุกชนิด
                              (4) จัดทำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทำด้วยปะปาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                              (5) จัดทำแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
                             (6) ทำงานปลูกสร้างออกแบบเกี่ยวกับงานประปาทุกชนิด
                             (7) ประมาณราคางานประปาทุกชนิด
                             (8) วางแผน ควบคุมงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานประปา
                             (9) ควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซม เครื่องมืองานประปาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                       2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
                            (1) การเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า และดูแลทำความความสะอาดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 3 (อาคารหลังใหม่) ชั้น ที่ 2 ดังนี้
                                 – ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                                 – กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
                                 – ห้องอเนกประสงค์ ชั้นที่ 2
                                 – บริเวณทางขึ้น-ลง บันไดทั้ง 2 ข้าง จากชั้นที่ 3 ถึงบริเวรทางขึ้น-ลง บันไดของชั้นที่ 2
                            (2) การปลูก บำรุง รักษา ตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านทางเข้าและบริเวณริมรั้ว ทางทิศเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จนสิ้นสุดสหกรณ์ออมทรพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด สาขา 3 ตลอดจนรักษาเก็บกวาดให้สะอาด
                             (3) การปลูก บำรุง รักษา ตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณหน้าห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ตลอดจนรักษาเก็บกวาดให้สะอาด
                             (4) ดูแล เก็บ กวาด ทำความสะอาดรอบนอกอาคารสำนักงาน (หลังเดิม) บริเวณหน้าอาคารห้องสมุดโรงเรียนบ้านราหุล ยาวตลอดแนวรอยต่ออาคารหลังเดิมระหว่างกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และอาคารสำนักงานหลังเดิมกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ บริเวณรอบนอกถนนทางเข้าหน้าห้องอำนวยการ (เดิม) ถึงหน้าซุ้มพระหลวงพ่อบึงสามพัน ส่วนหนึ่งของที่จอดรถยนต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ บริเวณรอบนอกห้องประชุม และรอบนอกเรือนกาแฟ
                            (5) ดูแล เก็บ กวาด ทำความสะอาดบริเวณถัดมาจากถนนทางเข้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ ทางด้านทิศเหนือถึงหน้าสหกรณ์ครูเพชรบูรณ์จำกัด สาขา 3
                             (6) การจัดสถานที่ห้องประชุม สำหรับการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา
                             (7) การดูแล การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
                             (8) การบริการน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
                       3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                      4. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายสุบรร  ประมายะ ,  นายเผย  สมพร ปฏิบัติหน้าที่แทน