นายสิทธิกร บัวทอง

                        นายสิทธิกร  บัวทอง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้าง  ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ  ดังนี้ 

                       1. งานรักษาความปลอดภัย
                             (1) กำหนดแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                             (2) ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
                             (3) จัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับการรักษาความปลอดภัย
                             (4) กำหนด ติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ
                            (5) การแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติการอยู่เวรยาม และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
                             (6) สรุปการอยู่เวรยามและการตรวจเวรยามตามคำสั่งการอยู่เวรรักษาการณ์ของสำนักงานในแต่ละเดือนเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบอย่างน้อยสัปดาห์ละ หนึ่งครั้ง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       2. งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
                             (1) ศึกษา และวิเคราะห์สภาพอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
                             (2) เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปรับปรุง หรือจัดสภาพแวดล้อมของสำนักงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้สำนักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและราชการ
                             (3) ควบคุม กำกับ ดูแล การบำรุงรักษาความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา ในการจ้างภาคเอกชนหรือบุคคลภายนอกมาดำเนินการแทน
                             (4) กำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และวิธีการการใช้อาคารสถานที่ พร้อมทั้งจัดทำแบบพิมพ์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
                             (5) ดำเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภคตามแผนและมาตรการที่กำหนด และสอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส รวมถึงมาตรการประหยัดพลังงาน
                            (6) สำรวจ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
                             (7) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                       3. การควบคุม และกำกับดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด ด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ/บัตร พร้อมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการลงเวลามาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
                       4. พิมพ์รายงานสรุปการมาปฏิบัติราชการ การไปราชการ และการลาของข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างทุกคน เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นประจำทุกวัน  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       5. การประสานงาน และการแจ้งเวียนเกี่ยวกับงานรัฐพิธี ,งานวันสำคัญ ,งานประเพณี วัฒนธรรม  ,งานโครงการ/กิจกรรมพิเศษต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ
                       6. วางแผนและจัดระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
                       7. ประสานงานการจำหน่ายหรือการขอความอนุเคราะห์อื่นๆ จากหน่วยงานในสังกัดหรือหน่วยงานอื่น
                       8. แจกหนังสือ/สิ่งที่ตีพิมพ์ และสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น ให้สถานศึกษาในสังกัด
                       9.  อำนวยความสะดวก ผู้เข้ามาติดต่อประสานงานกลุ่มอำนวยการ
                       10. การควบคุม และการให้ยืมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมภายในสำนักงาน รวมถึงการติดตามและทวงถามกรณีผู้ยืมไม่นำส่งคืนตามกำหนด
                       11. ศึกษา สำรวจ และกำหนดภารกิจที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                       12. จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานการดำเนินงานร่วมกัน
                       13. การประสานงานและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้มาติดต่องาน หรือศึกษาดูงาน
                       14. กำหนดรูปแบบและเทคนิคการประสานงานให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงานทั้งภายในและภายนอก
                       15. กำกับดูแลและบำรุงรักษาการใช้สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มอำนวยการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
                       16. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้ความเห็น/เสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานมีสภาพที่ไม่ปลอดภัย
                       17. การรับนักศึกษาฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสำนักงาน และเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อส่งไปฝึกงานตามกลุ่มต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
                       18. วางแผนและจัดระบบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพ
                       19. สรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทุกสิ้นไตรมาสเสนอผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เพื่อนำไปสรุปเป็นผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มเสนอผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
                       20. การปลูกต้นไม้
                       21. การจัดทำทะเบียนคุมออกเลขเกียรติบัตร
                       22. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       23. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางจุฑารัตน์  ศรีเอี่ยม ปฏิบัติหน้าที่แทน