นายสุทัศน์ นาป้อม

                     นายสุทัศน์ นาป้อม  ตำแหน่งเลขที่  20053 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
                       1. รับผิดชอบรถราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้
                            (1) รถยนต์หมายเลยทะเบียน นข 3689 เพชรบูรณ์
                            (2) รถยนต์หมายเลยทะเบียน นข 1325 เพชรบูรณ์
                            (3) ตรวจสภารถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงาน
                            (4) บำรุงรักษาและเสนอแนะการซ่อมรถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
                            (5) ทำความสะอาดรถราชการทุกครั้งหลังการใช้งาน
                            (6) จดบันทึกการใช้รถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกครั้งหลังการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
                            (7) รายงานผู้บังคับบัญชา กรณีรถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือประสบอุบัติเหตุ
                            (8) รายงานขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ กรณีมีความจำเป็นต้องนำรถราชการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลไปจัดเก็บนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (9) ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                     2. บริการรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และไปรษณีย์บึงสามพันพร้อมทั้งส่งเอกสารทางการเงิน กับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
                     3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                     4. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายเรวัช  ลีที , นายธีรพงศ์  ศรีสุข  ปฏิบัติหน้าที่แทน