นายสุบรร ประมายะ

                     นายสุบรร  ประมายะ  ตำแหน่งเลขที่ 20055 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
                       1.  ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
                             (1) ปฏิบัติงานในด้านการสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าทุกชนิด
                           (2) ปฏิบัติงานในด้านการซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ชำรุด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                             (3) ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทำด้วยไฟฟ้า
                             (4) จัดทำอุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                             (5) จัดทำแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
                             (6) ทำงานปลูกสร้างออกแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้าทุกชนิด
                             (7) ประมาณราคางานไฟฟ้า
                             (8) วางแผน ควบคุมงาน ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
                             (9) ควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                       2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
                             (1) การเปิด – ปิดประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า และดูแลทำความความสะอาดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 3 (อาคารหลังใหม่) ชั้นที่ 1 ดังนี้
                                 – ห้องรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                                 – กลุ่มอำนวยการ
                                 – กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
                                 – ห้องอเนกประสงค์ ชั้นที่ 1
                                 – บริเวณทางขึ้น-ลง บันไดทั้ง 2 ข้าง จากชั้นที่ 1 ถึงบริเวรทางขึ้น-ลง บันไดของ ชั้นที่ 2
                                 – ห้องประชุมโดม
                             (2) การปลูก บำรุง รักษา ตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (อาคารหลังใหม่) และดูแลศาลาเรือนไทยติดกับสหกรณ์ออมทรพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด สาขา 3 ตลอดจนรักษาเก็บกวาดให้สะอาด
                             (3) การดูแลทำความสะอาดถนนด้านหน้าห้องประชุมโดม และรอบนอกห้องประชุมโดม
                             (4) การดูแลทำความสะอาดบริเวณขอบสระ
                             (5) การปลูก บำรุง รักษาเรือนเพาะชำและตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (อาคารหลังเดิม)
                             (6) การจัดสถานที่ห้องประชุม สำหรับการจัดประชุม อบรม หรือสัมมนา
                             (7) การดูแล การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องมือที่ใช้หลังจากการปฏิบัติงานทุกครั้ง ตลอดการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
                             (8) การบริการน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
                             (9) บริการรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และไปรษณีย์บึงสามพันพร้อมทั้งส่งเอกสารทางการเงิน กับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
                       3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       4. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายเผย  สมพร,นายวันชัย นุ้ยวรรณ ปฏิบัติหน้าที่แทน