นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด

                     นายอนวัฒน์  แก้วขุนทด  ตำแหน่งเลขที่ อ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หัวหน้างานยานพาหนะ มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้
                       1. งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            1.1 งานจัดระบบบริหารงาน
                                (1) ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
                                (2) ศึกษา สังเคราะห์ ออกแบบ จัดระบบการทำงาน กระบวนงานปรับปรุงโครงการการแบ่งส่วนราชการภายใน  ที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                                (3) นําเสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลดําเนินการ ด้านบุคลากร
                                (4) ประกาศการแบ่งส่วนราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาทราบ
                                (5) ดําเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการที่กําหนด 
                                (6) วิจัย/ประเมินผล การดําเนินงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาธิการและการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานภายใน
                                (7) ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
                            1.2 งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
                                (1) วิเคราะห์ภารกิจ กําหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
                                (2) มีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้     ส่วนเสียเพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่างๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร
                                (3) พัฒนาระบบการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/    คําชมเชย โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
                                (4) สร้างเครือข่าย และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                                (5) ดําเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
                                (6) วัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กําหนดไว้ เพื่อนําผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดําเนินงานของส่วนราชการ
                                (7) กําหนดมาตรฐาน แนวทางการให้บริการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ในแต่ละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ
                                (8) สรุปผลการดําเนินงาน / วิจัย /รายงานผลการดําเนินงาน
                                (9) ศึกษา /สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุง /พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
                            1.3 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
                                (1) จัดประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์การและการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐแก่บุคลากรทุกคนในองค์การ
                                (2) สร้างความเข้าใจกับคณะทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทําลักษณะสําคัญขององค์กรและประเมินองค์การด้วยตนเอง 7 หมวด เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
                                (3) จัดทําลักษณะสําคัญขององค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
                      2. การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาองค์กร และเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ
                      3. การประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน ทั้งระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดภารกิจความต้องการใช้ทรัพยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (2) กำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากรให้ครอบคลุมภารกิจและความต้องการของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
                            (3) วางแผนการดำเนินการและระดมการใช้ทรัพยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (4) ประสานเชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน  สถานประกอบการต่าง ๆ และสถานศึกษาในการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาร่วมกัน
                       4. งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)
                            (1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย
                            (2) กำหนดให้มีผู้กํากับดูแลตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
                            (3) สร้างความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้คณะทํางาน ผู้รับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจและ ความสําคัญของคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ส่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (4) รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัติงานกําหนด
                            (5) ตรวจสอบผลการรับรอง /จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
                       5. งานสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ
                            (1) งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และสรรหาคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
                       6. การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                       7. การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอำเภอ และศูนย์พัฒนาวิชาการ
                            (1) การกำหนดระเบียบว่าด้วยศูนย์ประสานงานอำเภอ และศูนย์พัฒนาวิชาการ
                            (2) การเสนอแต่งตั้งประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ
                            (3) การจัดประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ
                       8. การประสานงาน ส่งเสริม และการสนับสนุนกิจกรรมการเลือกตั้งต่าง ๆ
                       9. การจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติ  โดยประสานกลุ่มต่างๆเพื่อจัดทำรายละเอียดการมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน
                       10. การดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                       11. งานยานพาหนะ
                            (1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้ยานพาหนะส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                            (2) จำแนกพาหนะส่วนกลางโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการควบคุมการบำรุงรักษา การให้บริการทั้งการจัดทำเอกสารคู่มือประจำรถและขออนุญาตชำระภาษีรถยนต์
                            (3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่วนกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ำมันส่วนกลาง  หรือกรณีที่ต้องใช้นำมันจากแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
                            (4) กำหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ในเรื่องของการขอใช้ การดูแล บำรุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
                            (5) กำหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลาง ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับระเบียบ
                            (6) กรณีขออนุญาตนำพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงาน ต้องดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                       12. การดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงานของสำนักงาน
                            (1) กำหนดแนวปฏิบัติ และมาตรการการลดใช้พลังงาน
                            (2) การสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติและมาตรการที่กำหนด เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
                            (3) การรายงานข้อมูลด้านการใช้พลังงานทางเว็บไซด์ของกระทรวงพลังงาน
                            (4) การรายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
                       13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                       14. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางปาริชาติ  ก้านสันเทียะ ปฏิบัติหน้าที่แทน