นายอาทิตย์ ปิ่นสุวรรณ

                     นายอาทิตย์ ปิ่นสุวรรณ  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
                       1. ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มอำนวยการ โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
                             (1) ปฏิบัติงานในการเฝ้าสถานที่ราชการ
                             (2) ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการ และความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ดังกล่าวปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
                                – วันธรรมดา (วันจันทร์ – วันศุกร์) ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
                                – วันหยุดราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็น 2 ผลัด
                                      ผลัดที่ 1 ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.
                                      ผลัดที่ 2 ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยให้สลับสับเปลี่ยนกันหยุดงานตามที่ตกลงกันแล้วแต่กรณี
                       2. ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมทั้งคำสั่งของสำนักงาน    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยเคร่งครัด
                       3. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
                             (1) การเปิด – ปิดประตู เปิดไฟ-ดับไฟ อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 3 อาคารสำนักงานหลังใหม่ และอาคารสำนักงานหลังเก่าทั้งหมด
                             (2) สอดส่องดูรับผิดชอบหน่วยงานสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการทั้งหมด
                             (3) ดูแล เก็บ กวาด ทำความสะอาดถนนภายในบริเวณทางเข้าตั้งแต่ประตูหน้าป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จนถึงถนนหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด สาขา 3 ยาวตลอดแนวจนถึงหน้าซุ้มพระหลวงพ่อบึงสามพัน และส่วนหนึ่งของอาคารที่จอดรถยนต์
                       4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
                       5. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายพิสิษฐ์  ถาโคตรจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน