นายเผย สมพร

                    นายเผย  สมพร  ตำแหน่งเลขที่ 20058 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
                       1. ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                            (1) ปฏิบัติงานในด้านการสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับไม้ทุกชนิด
                            (2) ปฏิบัติงานในด้านการซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับไม้ที่ชำรุด ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                            (3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆที่ทำด้วยไม้
                            (4) จัดทำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ในสำนักงาน    เขตพื้นที่การศึกษา
                            (5) จัดทำแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
                            (6) ทำงานปลูกสร้างออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ทุกชนิด
                            (7) ทำบล็อกไม้สำหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ
                            (8) ประมาณราคางานไม้
                            (9) วางแผน ควบคุมงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับงานไม้
                            (10) ควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซม เครื่องมือกลไม้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                       2. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดังนี้
                             (1) การเปิด-ปิดประตู หน้าต่าง ไฟฟ้า และดูแลทำความความสะอาดอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 3 (อาคารหลังใหม่) ชั้น ที่ 2 ดังนี้
                                 – ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และห้องน้ำสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                                 – กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
                                 – กลุ่มนโยบายและแผน
                                 – ห้องอเนกประสงค์ ชั้นที่ 2
                                 – บริเวณทางขึ้น-ลง บันไดทั้ง 2 ข้าง จากชั้นที่ 2 ถึงบริเวรทางขึ้น-ลง บันได ของชั้นที่ 3  
                           (2) การปลูก บำรุง รักษา ตกแต่งต้นไม้บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 , ตัดตกแต่งต้นไม้บริเวณทางเดินรถยนต์ด้านทิศใต้ของถนนทางเขาจากหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 บริเวณหน้าเสาธง ซุ้มพระหลวงพ่อบึงสามพัน และบริเวณห้องประชุม 1 ทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนรักษาเก็บกวาดให้สะอาด
                           (3) การดูแล การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ

                           (4) การบริการน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ
                           (5) ดูแล เก็บ กวาด ทำความสะอาดรอบนอกอาคารสำนักงาน (หลังเดิม) บริเวณซุ้มพระหลวงพ่อบึงสามพัน ส่วนหนึ่งของที่จอดรถยนต์ของสำนักงานเขตพื้นที่ และตลอดแนวทางเดินรถยนต์จนถึงบริเวณหน้าห้องสมุดโรงเรียนบ้านราหุล
                  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  4. กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายสุบรร ประมายะ , นายวันชัย นุ้ยวรรณ ปฏิบัติหน้าที่แทน