นายเรวัช ลีที

                     นายเรวัช  ลีที ตำแหน่งเลขที่ 20054 ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ช 4 มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
                       1. รับผิดชอบรถราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดังนี้
                            (1) รถยนต์หมายเลยทะเบียน นข 1317 เพชรบูรณ์
                            (2) ตรวจสภารถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบก่อนนำไปใช้ปฏิบัติงาน
                            (3) บำรุงรักษาและเสนอแนะการซ่อมรถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
                            (4) ทำความสะอาดรถราชการทุกครั้งหลังการใช้งาน
                            (5) จดบันทึกการใช้รถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกครั้งหลังการใช้งาน และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
                            (6) รายงานผู้บังคับบัญชา กรณีรถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ หรือประสบอุบัติเหตุ
                            (7) รายงานขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ กรณีมีความจำเป็นต้องนำรถราชการที่มีอยู่ในความรับผิดชอบดูแลไปจัดเก็บนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                            (8) ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                       2. บริการรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และไปรษณีย์บึงสามพันพร้อมทั้งส่งเอกสารทางการเงิน กับธนาคารที่เกี่ยวข้อง
                      3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                     4.  กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายศิริชัย  บุญศรี , นายสุทัศน์  นาป้อม  ปฏิบัติหน้าที่แทน