ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Loading

Leave a Comment