ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment