การประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือก ก.ต.ป.น.

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางปริชาติ ก้านสันเที้ยะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางอัจฉรา สายคุณากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ โดยมี ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน เข้าร่วม เพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Loading

Leave a Comment