ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment