การประชุมพิจารณากำหนดผู้รับผิดชอบการรายงานผลตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Loading

Leave a Comment