การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการจังหวัด

//8 เมษายน 2565 คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินชำราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการจังหวัด ที่เป็นสถานีแก้หนึ้ครู
ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูเพื่อขับเคลื่อนการ
ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE ZOOM MEETING

Loading

Leave a Comment