ข่าวประชาสัมพันธ์

การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓

โดยใช้ “PBN3 Model”

Loading

Leave a Comment