VIDEO CONFERENCE การประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.- 12.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมชมถ่ายทอดสด VIDEO CONFERENCE การประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติในการดำเนินงานเตรียมการประเมิน โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Loading

Leave a Comment